مطالب مرتبط:

مجلس افغانستان سه وزیر کابینه را استیضاح و برکنار کرد

مجلس نمایندگان افغانستان وزیران خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد از بودجه سال ۱۳۹۴ استیضاح و به آنها رای عدم اعتماد داد.

مطالب اخیر