مطالب مرتبط:

اعضای کابینه باید برای حسابدهی شفاف زیر فشار قرار بگیرند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور در دیدار با اعضای شورای ملی تاکید کرده است که این نهاد قانونگذار باید اعضای کابینه را برای حسابدهی شفاف زیر فشار قرار دهد.

مطالب اخیر