مطالب مرتبط:

نگرانی باشندگان پنجشیر از نبود بازار مناسب برای پروسس و نگهداری محصولات زراعتی

شماری از باشندگان و دهاقین در ولایت پنجشیر از نبود بازار مناسب بخاطر پروسس و نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت ابراز نگرانی کردند

مطالب اخیر