مطالب مرتبط:

به سوی طرحی جامع برای حل بحران سیاسی افغانستان

ماندگار نوشت: بحران سیاسی موجود که تا گوشت و استخوان جامعه ریشه دوانده، چیزی نیست که کسی آن را حس نکند.

مطالب اخیر