مطالب مرتبط:

تا نیروهای خارجی در افغانستان هستند این کشور روی آرامش را نخواهد دید

هدف آمریکایی‌ها این است که با اشغال افغانستان بتواند چهار کشور روسیه، چین، ایران و هند را زیر نظر بگیرد و مانع قدرت گرفتن اقتصاد این کشورها شود.

مطالب اخیر