مطالب مرتبط:

حکومت متعهد به برگزاری انتخابات است / تقویت نظام، هدف اساسی شورای حراست و ثبات است

حکومت برای تدویر انتخابات متعهد بوده و به همین هدف دو کمیته جداگانه امنیتی و مالی را ایجاد کرده است و ۱۰ میلیون دالر به طور نقدی از بودجه دولت تادیه شده و ۲۱ میلیون دالر دیگر برای خدمات تخصیص داده شده است

مطالب اخیر