مطالب مرتبط:

Candidate List For Election Commissions Made Public

کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی فهرست نام‌های نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را همه‌گانی ساخت. این کمیسیون می‌گوید که در هنگام نهایی‌ساختن این فهرست با برخی از چالش‌ها روبه‌رو بودند؛ اما تلاش کردند که افراد بی‌طرف، شایسته و دانش‌آموخته را با در نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی، برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور معرفی کنند.

مطالب اخیر