مطالب مرتبط:

تشکیل کمیسیونهای حقیقت یاب از سوی دولت شاخدار ترین دروغ قرن میباشد

حکومت در تلاش است تا با استفاده از تر فندهای مختلف اذهان عامه را از توجه به مسایل مهم باز دارد.

مطالب اخیر