مطالب مرتبط:

وزارتخانه های افغانستان ظرفیت مصرف بودجه را ندارند

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان می گوید برخلاف سال های دیگر امکانات مالی موجود می باشد و وزارت های سکتوری باید از امکانات شان برای ارایۀ خدمات موثر استفادۀ اعظمی نمایند.

مطالب اخیر