مطالب مرتبط:

میزان حقوق نجومی رولا غنی افشا شد!

بیش از ۳ ملیون و ۸۳۳ هزار دالر (۲۳ ملیون افغانی) در سال از بودجه ملی افغانستان صرف دفتر تشریفاتی رولا غنی می شود.

مطالب اخیر