مطالب مرتبط:

معین اداری وزارت امور خارجه با سفیر فرانسه دیدارکرد.

معین اداری وزارت امورخارجه با سفیر فرانسه مقیم کابل دیداروگفتگو کرد.

مطالب اخیر