مطالب مرتبط:

شاعر صدای یک کشور است

پیام آفتاب: سیده تکتم حسینی شاعر افغانستانی گفت: در حال حاضر فضای شعر ایران و افغانستان فضای دوستی و همدلی است که در چند ساله اخیر باعث پیشرفت شعر این دو کشور شده است.

مطالب اخیر