مطالب مرتبط:

برگزاری نمایشگاه نقاشی دوری از جنگ و پیوستن به صلح در کابل

این نمایشگاه از سوی انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان با موضوع دوری از جنگ و وحشت، خشونت علیه زنان، پایمال نمودن قانون از سوی زورمندان و جمع شدن مردم در زیر یک پرچم بدون کدام تبعیض برگزار شده است.

مطالب اخیر