مطالب مرتبط:

مینه پال: کمیته گزینش با خیلی دقت لست را نهایی ساخت

کمیته گزینش، ۳۶ تن را برای رئیس جمهور اشرف غنی معرفی کرده تا آنها در کمیسیون های انتخاب و شکایت های انتخاباتی تعیین شوند. پس از بررسی ها از سوی رئیس جمهور، هفت تن آنها به حیث اعضای کمیسیون مستق...

مطالب اخیر