مطالب مرتبط:

ناامنی باعث خروج سرمایه ها از افغانستان

سرمایه گذاران از مشکلاتی که در افغانستان دارند بارها شکایت کرده اند و بسیاری ها تمایل سرمایه گذاری در اینجا را ندارند.

مطالب اخیر