مطالب مرتبط:

برنامه آموزشی شیوه های مقابله با آزار جنسی در محیط کار در تالار کنفرانسهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید

بخش جندروزارت مبارزه علیه مواد مخدر کارگاه آموزشی را تحت عنوان: شیوه های مقابله با آزارجنسی درمحیط کار برای کارمندان این وزارت در در تالار کنفرانسهای…

مطالب اخیر