مطالب مرتبط:

حکومت توان محاکمه فساد پیشگان بزرگ را ندارد

آگاهان امورسیاسی میگویند که حکومت وحدت ملی افغانستان دست به محاکمه افرادی زده است که مرتکب جرایم سنگین نشده اما برای مردم طوری وانمود می کند که این افراد جرایم سنگین را مرتکب شده اند.

مطالب اخیر