مطالب مرتبط:

غنی از کارکردهای مشاور شورای امنیت ملی تقدیر کرد

محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به پاس خدماتش در حکومت وحدت ملی با تفویض مدال عالی وزیرمحمد اکبر خان از سوی رییس جمهور غنی تقدیر شد.

مطالب اخیر