مطالب مرتبط:

شربت گل، بانوی چشم رنگی افغان به کشور برگشتانده شد

مقاه های محلی پاکستان اعلام کرده اند که شربت گل، بانوی چشم رنگی افغان امروز به افغانستان برگشت داده شده است.

مطالب اخیر