مطالب مرتبط:

از آغاز سال مالی تا کنون اداره های حکومتی هرات نزدیک به 7 درصد بودجه انکشافی شانرا مصرف کرده اند

از آغاز سال مالی تا کنون اداره های حکومتی هرات نزدیک به 7 درصد بودجه انکشافی شانرا مصرف کرده اند

مطالب اخیر