مطالب مرتبط:

محور: آغاز رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند دربارۀ آغاز رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا با مهمانان بحث کرده است.

مطالب اخیر