مطالب مرتبط:

انتخابات امریکا و سرنوشت یک جنگ فراموش شده

آیا افغانستان بار دیگر «فراموش» شده است؟ آیا جنگی که در افغانستان جریان دارد یک جنگ فراموش شده و فرسایشی است که نتیجه و چشم انداز ادامه یا پایان آن هرگز برای امریکا، اهمیت و اولویت ندارد؟

مطالب اخیر