مطالب مرتبط:

ایده های رئیس جمهوری قزاقستان برای حل بحرانهای مالی و اقتصادی جهان

مقاله: چگونه و چه امکاناتي مي توان بحران مالي و اقتصادي جهاني که بتدريج دامن تمام کشور ها را در بر مي گيرد مبارزه کنيم؟ نورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان با توجه به طرح معروف خود (اول اقتصاد، بعداً سياست) نسخه عملکرد در...

مطالب اخیر