مطالب مرتبط:

تأخیر در بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خواست پاکستان است!

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان کشورمان می گوید، بازگشت مهاجران راجستر شده افغان از پاکستان، به تأخیر افتاده است.

مطالب اخیر