مطالب مرتبط:

قاضی ابتدایی ولسوالی بگرامی به اتهام اخذ رشوه به 2 سال حبس محکوم شد

شورای عالی ستره محکمه امروز قاضی محکمه ابتدایی ولسوالی بگرامی شهر کابل را به اتهام وساطت اخذ رشوه به دو سال حبس و جریمه معادل پول رشوه محکوم کرد.

مطالب اخیر