مطالب مرتبط:

اداره عالی تفتیش گزارش بازرسی حساب قطعیه سال ۱۳۹۴ را ارایه کرد

اداره عالی تفتیش گزارش سالانه اش را در مورد مصرف بودجه ملی سال ۱۳۹۴ارایه کرد که براساس آن وزارت های دفاع و داخله ۹۵درصد از بودجه عادی شان را مصرف نکرده است.

مطالب اخیر