مطالب مرتبط:

حدود ۳ میلیون تن به مراکز صحی دسترسی آسان ندارند

لاش های وزارت صحت باعث ایجاد ۳۷۹ مراکز صحی جدید و ۷۱۴ پوسته‏های صحی جدید در سراسر کشور در سال جاری شد که در نتیجه حدود سه میلیون تن را در بیشتر از۵۰۰۰ قریه دور دست کشور ازین خدمات مستفید خواهند شد

مطالب اخیر