مطالب مرتبط:

خشنودی شهروندان از رسیده‌گی به پرونده‌های شان در …

شماری از کسانی که برای رسیده‌گی به پرونده‌های شان به لوی‌سارنوالی آمده‌اند، می‌گویند که جایداد‌های غصب‌شدۀ شان را دوبارۀ صاحب شده‌اند. این شهروندان می‌گویند جایداد‌های شان را که در حکومت‌های پیشین از سوی زورمندان گرفته شده بود، اکنون لوی‌سارنوال به پرونده‌های آنان رسیده‌گی کرده‌است.

مطالب اخیر