مطالب مرتبط:

وضعیت امنیتی در ولسوالی قلعه زال قندوز رو به بهبود است

مقام های امنیتی ولایت قندوز در شمال کشور می گویند که اوضاع امنیتی ولسوالی قلعه زال این ولایت رو به بهبود است

مطالب اخیر