مطالب مرتبط:

گاز مایع تن ۵۰ دالر خریداری و در افغانستان تن ۵۵۰ دالر فروخته می شود

کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان می گوید که تاجران افغانستان گاز مایع و نفت را از کشورهای میزبان به قیمت جهانی خریداری می کند ولی با چندین برابر سود آن را بالای مردم افغانستان می فروشند.

مطالب اخیر