مطالب مرتبط:

بی تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی به حقوق قانونی مظنونین و متهمین در زندان

دسترسی تمام مردم افغانستان به خصوص مظنونین بی بضاعت به عدالت و حقوق شان از اولویت های کاری حکومت ونهادهای عدلی وقضایی می باشد اما تا کنون اقدام جدی دراین زمینه صورت نگرفته است.

مطالب اخیر