مطالب مرتبط:

بودجه پیشنهادی وسط سال حکومت از سوی مجلس تصویب شد

مجلس نمایندگان در آخرین نشست سال ششم دوره شانزده هم خود، بودجه پیشنهادی وسط سال حکومت را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس تصویب کرد

مطالب اخیر