مطالب مرتبط:

افغانها و آوارگی های بی سرانجام!

به نظر می رسد مردم ما حالا حالاها همچنان باید تاوان سیاست های خبط آلود و اشتباه سران دولت و حکومت خویش را بپردازند که در کنار اقتصاد فلج و بیکاری و فقر و تنگدستی، یکی هم آواره شدن آنها در اثر جنگهای پلان شده و زرگری ای است که بر آنان تحمیل شده است و فرجام و پایانی هم برای آنها قابل تصور نیست.

مطالب اخیر