مطالب مرتبط:

نادری: وزارت شهرسازی در ردیف پیش تاز ترین وزارت ها در مصرف بودجه است

وزارت امور شهرسازی و مسکن از پیش‌تازترین وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجۀ انکشافی در سال جاری خورشیدی است.

مطالب اخیر