مطالب مرتبط:

آغاز و ادامه جنایت هندوهای افراطی علیه مسلمانان کشمیر، فراتر از تصور و بسیار سبوعانه و وحشتناک است

ادامه جنایت هندوهای افراطی مخالف ابراز حسن نیت دولت هند نسبت به مسلمانان سایر کشورها به خصوص افغانستان است و زمینه سؤاستفاده دشمنان هند به نفع خود و علیه کشور و مردم هند را فراهم می کند

مطالب اخیر