مطالب مرتبط:

فیصله کابینه: مقام ها و اراکین بلند پایه ی دولتی که تا موعد باقی مانده، دارایی های خود را ثبت نکرده اند، امتیازاتشان قطع می شود

فیصله کابینه: مقام ها و اراکین بلند پایه ی دولتی که تا موعد باقی مانده، دارایی های خود را ثبت نکرده اند، امتیازاتشان قطع می شود

مطالب اخیر