مطالب مرتبط:

حمله هوايي امريکا به ولایت ننگرهار

پیام آمریکا: امريکا مناطق مسکوني ولایت ننگرهار در شرق کشور را بمباران کرد.

مطالب اخیر