مطالب مرتبط:

آغاز سروی ۲۶۲ خانواده بی جاشده در سرپل

آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از آغاز سروی صد ها خانواد ه بی جاشده ،به تاریخ ۱۶ عقرب خبر داده است.

مطالب اخیر