مطالب مرتبط:

محاکمۀ علنی دو تن از متهمان فساد در هفتۀ آینده

جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنولی، می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نخستین محاکمۀ علنی دو تن از متهمان فساد اداری را روز شنبۀ آینده یک تورن‌جنرال را به اتهام گرفتن ۲۵۰ دالر رشوه و شخص دیگر را به اتهام اختلاس ۱۵۵ هزار دالر در حضور رسانه‌ها محاکمه کند.

مطالب اخیر