مطالب مرتبط:

قندوز؛ بازهم کشتار و تأسف و تحقیق!

ابراز تأسف و وعده تحقیق، تنها پاسخ کلیشه ای و از پیش آماده نیروهای خارجی در خصوص هر جنایت هولناک و مرگباری است که آنها در افغانستان طی ۱۵ سال گذشته، مرتکب می شوند

مطالب اخیر