مطالب مرتبط:

موافقت بانک جهانی با کمک ۵۰ میلیون دالری به یمن

شورای مدیران اجرایی بانک جهانی با کمک ۵۰ میلیون دالری به خانواده ها و جوامع محلی بیشتر آسیب دیده از بحران کنونی یمن موافقت کرد

مطالب اخیر