مطالب مرتبط:

اردوی ملی یک آرمان و یک هدف / دولت وزیری

اردوی ملی شعار «خدا، وطن و وظیفه» را سرمشق زندگی خود قرار داده است. جوانان اردوی ملی، به جز عشق به وطن، انگیزه‌ایدیگر ندارند. اردوی ملی تنها یک آرمان و یک هدف را تعقیب می‌کند. آرمان اردوی ملی، افغانستان متحد، با امن و پویا است که برای آن مبارزه می‌کند. جوانان اردو، برای رسیدن به این آرمان، دشمنان قسم خورده افغانستان را هدف قرار می‌دهند و به‌خاک وخون یک‌سان می‌سازد.

مطالب اخیر