مطالب مرتبط:

فراخبر: حضور چهل و پنج هزار هراس افگن در کشور

سازمان ملل از حضور چهل و پنج هزار هراس افگن در کشور خبر می دهد.

مطالب اخیر