مطالب مرتبط:

در صورت تکرار حملاتی نظیر قندوز در پیمان امنیتی با امریکا و سازمان ناتو بازنگری صورت می گیرد

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی پارلمان کشور ، حادثه المناک ولایت قندوز که منجر به شهادت ۳۱تن از افراد بیگناه اعم از اطفال و بانوان و مجروحیت ۲۶تن دیگر گردید را یک جنایت جنگی و ضدبشری دانست.

مطالب اخیر