مطالب مرتبط:

معاش و امتیازات مقام های بلندپایه دولتی به تعلیق در خواهد آمد

وزارت مالیه می گوید که معاش و امتیازات آن عده از مقام های بلندپایه دولتی که دارایی های شان را ثبت و نشر نکرده باشند به حالت تعلیق درخواهد آمد.

مطالب اخیر