مطالب مرتبط:

زمینه های انتقاد از بی عدالتی سران حکومت

بی عدالتی، تعصب و بی باوری در دستگاه های کلیدی دولت واقعا تکاندهنده است؛ هرگاه موج این تکانها باعث آسیب به نظام گردد بیشترین ضرر را کسانی خواهند برد که تعصب و بی باوری را در جامعه ما به گونه های مستقیم و غیرمستقیم عرضه می دارند.

مطالب اخیر