مطالب مرتبط:

ترورهایی که هرگز رمزگشایی نشد

سیدمصطفی کاظمی و همراهان او اکنون از مظلومترین شهدای ۱۵ سال اخیر در افغانستان محسوب می شوند. این در حالی است که او یکی از مهمترین سرمایه های ملی افغانستان و مغز متفکر افغانستان آینده بود.

مطالب اخیر