مطالب مرتبط:

محور: انتقاد آگاهان از برنامه‌های حکومت برای سرکوب …

حکومت در شش ماه گذشته وعده های زیادی برای پاک سازی بخش های زیر اداره هراس افگنان ونابود سازی گروه های هراس افگن داده است اما آگاهان می‌گویند که حضور وفعالیت گروه های هراس افگن از یک سو، حمله های این گروه ها بر بخشهای از کشور از سوی دیگرنشان میدهند که برنامه ها امنیتی حکومت، بیشتر نمایشی بوده اند،

مطالب اخیر