مطالب مرتبط:

شش ولسوالی ارزگان در محاصره قرار دارند

از دونیم ماه به این طرف راهای ۶ ولسوالی در ارزگان بسته شده و سربازان ارتش در محاصره قرار دارند.

مطالب اخیر