مطالب مرتبط:

حق العمل رهنمایی معاملات یک درصد است

بر بنیاد فقرۀ ۱ مادۀ ۱۸ قانون رهنمایی معاملات، حق العمل (کمیشن) رهنمایی معاملات دربارۀ خرید، فروش، کرایه و گروی ملکیت و خرید و فروش موتر، یک درصد بوده که به گونۀ بالمناصفه (نیم درصد) از دو طرف معامله، گرفته می‌شود.

مطالب اخیر